ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a DIG-BUILD Kft.  „Novemberi AKCIÓ” nyereményjátékához

A Játék Szervezője és egyben adatkezelője: DIG-BUILD Kft. (székhelye: 5700 Gyula, Nagyváradi út 64., e-mail címe: digbuild@digbuild.hu telefonszáma: +36-66-646 638) /a továbbiakban: „Szervező”/ az alábbi Tájékoztatóban foglalja össze a Szervező által az 1. pontban megjelölt tevékenysége (Játék lebonyolítása) során a Szervező által megismert, természetes személyek személyes adatainak minősülő adatok kezelésére vonatkozó információkat.

 1. A Szervező, 2012.11.24. – 2021.12.05. között Játékot /a továbbiakban: „Játék”/ szervez, melynek keretében mindazon, természetes személy, aki teljesíti a Játékhoz tartozó „Részvételi Szabályzat” 3. pontjában írt részvételi Feltételeket /ide értve jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadását is/ részt vesz a Játékot követően megtartásra kerülő ajándéksorsoláson.
 2. Az adatkezelés célja: a Játékban részt vevő Játékosok közül a nyertes kisorsolása. A Játék időtartamát követően a nyertes /a továbbiakban: „Nyertes”/ kisorsolása, értesítése, és részére a nyeremény átadása /a jelen tájékoztatóban a Játékosok és a Nyertes a továbbiakban együtt: „Érintettek”/.
  További adatkezelési cél – a Nyertes adatai esetében – a nyereménye után fizetendő nyereményadó Szervező általi megfizetése, és a járulék-fizetési kötelezettség teljesítése a költségvetés felé.
 3. A kezelt adatok köre: 
  1. a Nyertessel kapcsolattartás esetében: a megadott név, telefonszám (vagy e-mail)
  2. a Nyertes adatainak nyilvánosságra hozatala esetében: név, fénykép a nyeremény átvételéről
  3. a nyeremény átvétele esetében: születési hely, idő, anyja neve, vezeték- és keresztnév, lakcím, adózóanosító jel, TAJ szám, aláírás, mely utóbbi adatokat a Nyertes a nyeremény átvételekor írásban ad meg az általa aláírásra kerülő Átvételi Elismervényen, s amelyek nélkül a nyeremény nem vehető át.
  4. Az adatkezelés jogalapja: 
 • a 3. a), b), pont szerinti adatok esetében: az Érintett hozzájárulása;
 • a 3. c) pont szerinti adatok esetében: Szervezőt terhelő jogi kötelezettség teljesítése.

Az Érintettek hozzájárulás visszavonhatják és bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen kérhetik. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A Játékosok, akik a hozzájárulás visszavonásával töröltetik adataikat az adatbázisból a Játék időtartama alatt, a Játékból való kizárják magukat, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

 1.  Adatok tárolásának időtartama: 

A 3. a) pont szerinti személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy  a sorsolást követő 30 napig  – a Nyertes adatai kivételével – a tárolja a Szervező.

A 3. b) szerint nyilvánosságra hozott adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy a következő nyereményjátékig tárolja.

A Nyertes 3. c) pont szerinti adatait a Szervező (a nyereményadó és járulék-fizetési kötelezettségek teljesítésére tekintettel) az Átvételi Elismervény Nyertes általi aláírását követően, a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169.§ (2) bekezdés rendelkezésének megfelelően 8 évig tárolja a Szervező a székhelyén. 

 1. Adatfeldolgozó: a Szervező a Játék lebonyolításához, az adatok begyűjtéséhez, tárolásához és feldolgozásához az Efleton Média Kft. (5700 Gyula, Rulikowszki utca 14.) adatfeldolgozót veszi igénybe.
 2.  Kik ismerhetik meg az adatokat? A 3. a) és c) pont szerinti adatokat a Szervező munkatársai és adatfeldolgozója ismerhetik meg. A 3. b) pont szerinti adatokat nyilvánosságra hozza az Adatkezelő.
 3. Az Érintettek jogai, jogérvényesítési lehetőségei adatkezeléssel kapcsolatosan:

 9.1. az Érintett kérelmezheti a Szervezőtől:

 • tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről;
 • adatai helyesbítését;
 • adatai törlését /a 3. (ii) adatok kivételével/
 • adatai kezelésének korlátozását (ha azt az Érintett jogi igénye előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez tartja szükségesnek).

 9.2. Az Érintett kérelmének, panaszának előterjesztése: ha az Érintett az adatai kezelésével kapcsolatosan észrevételt, panaszt kíván előterjeszteni, javasoljuk, hogy éljen a Szervezőhöz előterjeszthető kérelem és panasz lehetőségével. A Szervező ezen célból rendelkezésre álló telefonszáma, e-mail címe és postacíme /a fent írtaknak megfelelően/: 5700 Gyula, Nagyváradi út 64., e-mail címe: info@digbuild.hu telefonszáma: +36-66-646 638.

 9.3. Hatósági panasz, bejelentés kezdeményezése: az Érintett panaszt, bejelentést és adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezhet, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Szervező megsértette az Érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó kötelezettségeit. Az illetékes hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; Postai cím: 1374 Budapest, Pf.: 603, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlapjának címe:  https://www.naih.hu/).  

9.4. Bírósági eljárás kezdeményezése: amennyiben az Érintett nem ért egyet a Szervezőnek az Érintett kérelmével kapcsolatos döntésével, vagy a Szervező a rá vonatkozó kötelező válaszadási határidőt mulasztja el, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított – 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Békéscsaba, 2021. november 22.

DIG BUILD Kft.
Szervező

Scroll to Top